Uputstva

Zahtevi u pogledu radova

 • Za konferenciju se mogu predati radovi koji prethodno nisu objavljeni na bilo kojoj akademskoj ili stručnoj konferenciji.
 • Rok za dostavljanje radova u celini je 15. maj 2019. godine.
 • Radovi se dostavljaju na srpskom jeziku.
 • Radovi u celini moraju biti napisani prema propozicijama konferencije.
 • Broj radova po autoru nije ograničen.
 • Molimo Vas da vaše radove u celini prosledite putem e-pošte: office@conference.rs

Format radova

Format se koristi za pripremu radova u celini (uključujući naziv, tekst, slike, tabele, grafikone i navedenu literaturu).

 • Stranice formata: beli papir, veličine A4 (297 x 210 mm),
 • Margine: levo, desno, gore, dole – 2.5 cm.
 • Broj strana: 3-10 stranica, uljučujući i spisak korišćene literature.

Prezentacije

 • Oprema za audio – vizuelno prikazivanje biće dostupna prema propozicijama predviđenim za digitalne prezentacije (Power Point).
 • Power Point prezentacija mora biti na srpskom jeziku, izlaganja koja prate navedenu prezentaciju takođe su na srpskom jeziku.

Izlaganje

Predviđeno vreme za usmene prezentacije autora iznosi 10 minuta.